<< Späť na hlavnú stránku
 

Objednávky / zmluvy

Názov projektu:

Inovatívny monitoring a analýza dopravy na cezhraničnej cestnej sieti

(TransData)

ITMS kód projektu:

304011P777

Výzva:

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Operačný program:

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020

Prioritná os:

1 Využívanie inovačného potenciálu

Konkrétny cieľ:

1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Oblasť intervencie:

062 Transfer technológií a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi najmä v propsech MSP

Termín realizácie:

január 2019- december 2020

Výška finančných prostriedkov projektu:

435 180,50 Eur

z toho finančná podpora EÚ 369 903,42 Eur

Partneri projektu:

Žilinská univerzita v Žiline  (vedúci partner)

Vysoké učení technické v Brně  (hlavný cezhraničný partner)

DAQE Slovakia, s.r.o., Žilina

TNtech, s.r.o., Bytča

Webstránka projektu:

http://transdata.fri.uniza.sk/

 

 

Cieľ projektu a jeho výstupy

 

Hlavným cieľom projektu je využitie novovyvinutého nástroja pre monitoring a analýzu dopravy v inováciách služieb MSP a posilnení ich konkurencieschopnosti v oblasti projektovania a plánovania rozvoja cezhraničnej cestnej siete s udržateľnou dopravou. Základom je vývoj prototypu nízkonákladového, bezdrôtového, prenosného magnetického sčítača dopravy s vyššou energetickou účinnosťou, jednoduchšou inštaláciou a údržbou v porovnaní so súčasnými riešeniami. Využiteľný bude pri dopravných prieskumoch a tiež ako súčasť unikátneho prenosného systému dynamického riadenia dopravy. Projektom sa podporí prepojenie a transfer znalostí medzi VaV prostredím a podnikateľským sektorom. Jedným z praktických výstupov bude aj štúdia analýzy dopravy na hraničných priechodoch SR-ČR.

 

 

Informácie o programe INTERREG V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

 

 

 

„Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020“